20 mars 2013

Fontan ur forskningssynpunkt 1


Pekkas fallstudie syftar till djupgående kunskaper i sloperteknik och de sociala relationer som uppstår till ohjälpsamma klätterkompisar som hellre fotar än spottar. Här på La Conque à Doigt, Bas Cuvier, Fontainebleau.

 Wikipedia om fallstudie;
 Fallstudie, engelska case study. Denna strategi syftar till att ge djupgående kunskaper om det man undersöker. Det som kännetecknar fallstudien är att den fokuserar på en enda (eller någon gång några få) undersökningsenhet(er), som man undersöker ”på djupet” för att få mer detaljerade kunskaper än vad man kan få vid till exempel en survey-undersökning. Fallstudien fokuserar framför allt på sociala relationer och processer som pågår inom ramen för det (de) fall man undersöker, detta eftersom den detaljerade kunskapen kan visa på hur komplexa sammanhang såsom sociala relationer och processer fungerar. Fallstudien bedrivs empiriskt ute i verkligheten (precis som survey-undersökningen). Man kan kombinera många olika metoder – fallstudien uppmuntrar faktiskt till detta.

Inga kommentarer: